Shınto Muso Ryu Çalışma Ve Gelişim Evresi

03/02/2017

      SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÇALIŞMA VE GELİŞİM EVRESİ

     DERECE          KYU VE DAN SEVİYESİ İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN HAREKETLER

HACHIKYU

8. KYU

JO SUBURİ

1) KAMAE                         ( DURUŞLAR )

2) SHOMENUCHI            ( SAĞ, SOL )   ( JO SUBURİ )
3)  HONTEUCHI              ( JO SUBURİ )

4) GYAKUTEUCHI           ( JO SUBURİ )

5) HIKIOTOSHIUCHI        ( JO SUBURİ )

NANAKYU

 7. KYU 

JO×UCHIKOMI

1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI

ROKUKYU

6. KYU

TANDOKUDOSA

JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

GOKYU

 

5. KYU

TANDOKUDOSA

JO TARAFI

  7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

YONKYU

 

 

4. KYU

 SOTAI DOSA

KEN VE JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

SANKYU

 

3. KYU

SOTAI DOSA

  7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

NIKYU

2. KYU

 SEITEI KATA

KEN VE JO TARAFI

1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE

ICHIKYU

1. KYU

SEITEI KATA

KEN VE JO TARAFI

4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI

SHODAN

1. DAN

SEITEI KATA

  8) TACHI OTOSHI
9)  RAI UCHI
10) SEIGAN
11) MIDARIDOME

NIDAN

 

2. DAN

 OMOTE

  1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

 CHUDAN

  1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN

RAN AI

SANDAN

3. DAN

 KAGE

İsimleri OMOTE gibi

  1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

YONDAN

4. DAN

(12) SAMIDARE
1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI

(13) GOHON×NO×MIDARE1) TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE
GODAN

5. DAN

 OKU

  1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI
9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

HIDEN

OKU’DAN SONRA

 ( OKUIRI )

 SHOMOKUROKU

 GOMOKUROKU

MENKYO

MENKYO KAIDEN

 GİZLİ TEKNİKLER İÇERİR.

   SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÖĞRETİSİ

                   SHINTO MUSORYU JOJUTSU

(1) KEN×SUBURI

1) SHOMEN×UCHI
2) KIRIKAESHI
3) KESAGIRI
4) UKEMAWASHI
5) UCHIOTOSHI

(2) KEN×BATTO

1) NUKITSUKE
2) SEIGAN×NO×TACHI
3) ICHIREI×NO×TACHI
4) RAN×AI× NO×TACHI
5) TSUBAWARI×NO×TACHİ

 (3) JO×SUBURI

1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI

(3) JO×SUBURI

1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI

 (4) JO×UCHIKOMI

1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) MAKIOTOSHI

(5) TANDOKUDOSA

  1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

(6) SOTAI DOSA

Same names as TANDOKU DOSA

 (7) SEITEIGATA

  1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE
4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI
8) TACHIOTOSHI
9) RAIUCHI
10) SEIGAN
11) MIDAREDOME
12) RAN×AI

 (8) OMOTE

  1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

(9) CHUDAN

1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN

                    (10) RAN×AI
1) RAN×AI
(O×DACHI)

2)  RAN×AI
(KO×DACHI)

(11) KAGE

 1   image001 12

Same names as OMOTE

              (12) SAMIDARE  

1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI

(13) GOHON×NO×MIDARE

1) TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE

  (14) OKU

  1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI

  9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

 (15) HIDEN

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir