Shınto Muso Ryu Çalışma Ve Gelişim Evresi
Eski yazı ve haberler / 03/02/2017

      SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÇALIŞMA VE GELİŞİM EVRESİ      DERECE          KYU VE DAN SEVİYESİ İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN HAREKETLER HACHIKYU 8. KYU JO SUBURİ 1) KAMAE                         ( DURUŞLAR ) 2) SHOMENUCHI            ( SAĞ, SOL )   ( JO SUBURİ ) 3)  HONTEUCHI              ( JO SUBURİ ) 4) GYAKUTEUCHI           ( JO SUBURİ ) 5) HIKIOTOSHIUCHI        ( JO SUBURİ ) NANAKYU  7. KYU  JO×UCHIKOMI 1) JODANUCHI (R×L) 2) HONTEUCHI 3) GYAKUTEUCHI 4) HIKIOTOSHIUCHI ROKUKYU 6. KYU TANDOKUDOSA JO TARAFI 1) HONTEUCHI 2) GYAKUTEUCHI 3) HIKIOTOSHIUCHI 4) KAESHIZUKI 5) GYAKUTEZUKI 6) MAKIOTOSHI GOKYU   5. KYU TANDOKUDOSA JO TARAFI   7) KURITSUKE 8) KURIHANASHI 9) TAIATARI 10) TSUKIHAZUSHI 11) DO BARAI 12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L) YONKYU     4. KYU  SOTAI DOSA KEN VE JO TARAFI 1) HONTEUCHI 2) GYAKUTEUCHI 3) HIKIOTOSHIUCHI 4) KAESHIZUKI 5) GYAKUTEZUKI 6) MAKIOTOSHI SANKYU   3. KYU SOTAI DOSA   7) KURITSUKE 8) KURIHANASHI 9) TAIATARI 10) TSUKIHAZUSHI 11) DO BARAI 12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L) NIKYU 2. KYU  SEITEI KATA KEN VE JO TARAFI 1) TSUKIZUE 2) SUIGETSU 3) HITSAGE ICHIKYU 1. KYU SEITEI KATA KEN VE JO TARAFI 4) SHAMEN 5) SAKAN 6) MONOMI 7) KASUMI SHODAN 1. DAN SEITEI KATA   8) TACHI OTOSHI 9)  RAI UCHI…